Çevre Mühendisliği Bölümü lisans programının eğitim çıktıları aşağıdaki gibidir;

a. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır.

b. Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır.

c. Belirli ihtiyaçlara yönelik sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır.

d. Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır.

e. Deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır.

f. Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır.

g. Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır.

h. Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır.

i. Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır.

j. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır.

k. Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır.

l. Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır.

m. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır.

n. Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır.

o. Çağın sorunları (çevre, sağlık, iş güvenliği, enerji tasarrufu vb) hakkında bilgi sağlamıştır.

Program Çıktıların Eğitim Amaçları ile İlişkisi

EA1. Sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri çevre mühendisi ünvanı ile özel, kamu veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen,

EA2. Var olan bir sistemdeki aksaklıkları çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen,

EA3. İş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları takip edebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi,

EA4. Tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen çevre mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmektir.

Program çıktılarının eğitim amaçları ile birebir ilişkilendirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

EÇa EÇb EÇc EÇd EÇe EÇf EÇg EÇh EÇi EÇj EÇk EÇl EÇm EÇm EÇo
EA1 x x x x x x x x x x x x x x x
EA2 x x x x x x
EA3 x x x x
EA4 x x x