Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 20

Faks : (224) 442 91 48

E-mail: gurays@uludag.edu.tr

 

1. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1995

Y. Lisans Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi

2001

Doktora Çevre Mühendisliği Uludağ Üniversitesi

2007

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

 

Tez Başlığı: Ekolojik Risk Değerlendirmesi ve Uluabat Ramsar Alanı İçin Problem Formülasyonu

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feza KARAER

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Tez Başlığı: Ağır Metaller İçeren Çelik Sanayii Atıklarının Stabilizasyonu ve Solidifikasyonu

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Vedat PINARLI

Doktora Sonrası Çalışma ve Danışman:

Çalışma Konusu: Solidification/Stabilization (Immobilization) of metal-containing wastes using geopolymer technology

Danışman: Prof. Dr. Constantino Fernandez Pereira (University of Seville, Chemical and Environmental Engineering Department)

 

2. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi: Ekim 2011

Doçentlik Tarihi  : 23 Mart 2012

3. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi: Mevcut Durum, Güçlükler ve Öneriler (Esra ŞAHİN)

Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında Gaz Oluşumu ve Enerji Eldesi (Sevil İnci Cankurt YİĞİT)

 

4. Yayınlar

 4.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve SCI-Exp):

A1. YOLSAL, D., SALİHOĞLU, G., TAŞDEMİR, Y. 2013. Air-Soil Exchange of PCBs: Levels and Temporal Variations at Two Sites in Turkey, Environmental Science and Pollution Research, DOI:10.1007/s11356-013-2353-y

A2. SALİHOĞLU, G., TAŞDEMİR, Y., SALİHOĞLU, N.K., BAŞKAYA, H.S.,AKSOY, E. 2013, Seasonal Variations of Polychlorinated Biphenyls in Surface Soils and Air–Soil Exchange in Bursa, Turkey, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 65, 619-634.

A3. TAŞDEMİR, Y., SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU, N.K., BİRGÜL., A., 2012. Air-soil exchange of PCBs: Seasonal variations in levels and fluxes with influence of equilibrium conditions, Environmental Pollution, 169, 90-97.

A4. SALİHOĞLU, N.K., KARACA, G., SALİHOĞLU, G., TAŞDEMİR, Y., 2012. Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from municipal sludge using UV light,  Desalination and Water Treatment, 44, 324–333.

A5. SALIHOGLU, G., SALIHOGLU, N. K., AKSOY, E., TASDEMIR, Y., 2010. Spatial and temporal distribution of polychlorinated biphenyl (PCB) concentrations in soils of an industrialized city in Turkey., Journal of Environmental Management, 92, 724-732

A6. SALIHOGLU, G., 2010. Industrial hazardous waste management inTurkey: Current state of the field and primary challenges, Journal of Hazardous Materials,

177, 42-56, 2010

A7. SALIHOGLU, N. K., SALIHOGLU, G., TASDEMIR, T., CINDORUK, S.S., YOLSAL, D., OGULMUS, R., KARACA, G. 2009, Comparison of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) levels in sludges from municipal and industrial wastewater treatment plants. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 58 (3) 523-534.

A8. SALIHOGLU, G., TASDEMIR, Y. 2009. Prediction of the PCB pollution in the soils of Bursa, an industrial city in Turkey. Journal of Hazardous Materials, 164, 1523-1531.

A9. SALIHOGLU, G., PINARLI ,V. 2008. Effect of surface area during stabilization of electric arc furnace dusts from steel foundries. Environmental Progress, 27 (3) 339-345.

A10. SALIHOGLU, G., PINARLI ,V. 2008. Steel foundry electric arc furnace dust management: Stabilization by using lime and Portland cement. Journal of Hazardous Materials, 153, 1110-1116.

A11. SALIHOGLU, G., PINARLI ,V., SALIHOGLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties of steel foundry electric arc furnace dust solidified/stabilized with Portland cement, Journal of Environmental Management, 85, 190-197.

A12. SALIHOGLU, N.K., PINARLI, V., SALIHOGLU, G. 2007. Solar drying in sludge management inTurkey, Renewable Energy, 32, 1661-1675.

A13. PINARLI, V., KARACA, G., SALIHOGLU, G., SALIHOGLU, N.K., 2005. Stabilization and Solidification of Waste Phosphate Sludge Using Portland Cement and Fly Ash as Cement Substitute. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering,40 (9) 1763-1774.

A14. SALIHOGLU, G., KARAER F., 2004.  Ecological Risk Assessment and Problem Formulation forLakeUluabat, aRamsarState inTurkey , Environmental Management, 33 (6) 899-910.

 

4.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. SALİHOGLU, G. , Sayılarla Türkiye’de Alınan ÇED Kararları, Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, 8-10 Kasım 2013, İstanbul.

B2. GALIANO, Y.L., SALİHOĞLU, G., PEREIRA, C.F., PARAPAR, J.V., Study on the immobilization of Cr (VI) and Cr (III) in geopolymers based on coal combustion fly ash, 2011 World of Coal Ash Conference, Mayıs 9-12, 2011, Denver, Colorado.

B3. N. K. SALIHOGLU, SALIHOGLU, G., PINARLI, V., 2008. Solar Drying of Dewatered Sewage Sludge ECSM’08, European Conference on Sludge Management,Liege,Belgium, 1-2 September 2008.

B4.  SALIHOGLU, G., KARACA, G., PINARLI, V.,2007. Cement Use for Environmental Purposes: Hazardous Waste Treatment, Turkish Cement Manufacturers’ Association, 3rd International Symposium “Sustainability in Cement and Concrete”, Proceedings (Editor: Asım Yeğinobalı) Vol:1, Sf. 214-221. 21-23 May 2007, İstanbul.

B5. SALIHOGLU, N.K., PINARLI V., SALIHOGLU, G., 2002. Assessment of Leachate from the Sanitary Landfill ofBursa: Effect of Landfill Age on the Leachate Characteristics and Treatment, International Solid Waste Association (ISWA) 2002 World Environment Congress and Exhibition, 8-12 July 2002,Istanbul.

B6. CELIK,G., 1999. Local Agenda 21-Bursa “Euro-Mediterranean Conference of Sustainable Cities&Towns’99, Written Contributions”,Sevilla,Spain

 

4.3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. SALİHOĞLU, N.K., SALİHOĞLU, G., TAŞDEMİR, Y., 2010. Bursa’daki Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Çamurlarda Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Seviyeleri, Sigma Mühendislik Ve Fen Bilimleri Dergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Cilt 3, 82-89.

D2. SALIHOĞLU, G., KARAER F., 2005. Uluabat Gölü için Ekolojik Risk Değerlendirmesi, İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, Cilt 15, Sayı 1-3, 17-28.

D3. PINARLI, V., SALİHOĞLU, G., EKER, G., SALİHOĞLU, N.K. 2004. Çelik endüstrisi baca tozlarında çinko ve kurşun stabilizasyonu, Çevre Bilimleri, Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama & Araştırma Merkezi, Sayı:7, 1-6.

D4. SALİHOĞLU, G., ACAR, V., SALİHOĞLU, N.,K., 2003. Bursa Endüstrisinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları, Çevre Bilim& Teknoloji, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayını, Cilt:1,Sayı:4, ISSN: 1302-5627, Sf.26-35.,Ankara.

 

4.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. CANKURT YİĞİT, S.İ.,  SALİHOĞLU, G., 2013. Kent Katı Atık Depolama Alanında Metan Gazından Enerji Elde Edilmesi, UKAY 2013, 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Kocaeli, 29.05-01.06. 2013 (Sözlü Sunuş)

E2. KIRIK, B.,  SALİHOĞLU, G., 2013. Türkiye’de Katı Atıkların Geri Dönüşümü ve Bazı Prosesler, UKAY 2013, 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Kocaeli, 29.05-01.06. 2013 (Sözlü Sunuş)

E3. SALİHOĞLU, G., 2012. Antimon, Arsenik ve Selenyum içeren ısıl işlem atıklarının jeopolimerizasyonu, UKAY 2012, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Antalya, 17-20 Ekim 2012 (Sözlü Sunuş)

E4. SALİHOĞLU, G., PINARLI, V., 2010. Çelik Endüstrisi Baca Tozlarının Stabilizasyonu, 12. İ.T.Ü. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010. (Sözlü sunuş)

E5. SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU, N.K., TAŞDEMİR, Y., 2010. Çelik Endüstrisi Yakınlarındaki Topraklarda PCB Kirliliği, 12. İ.T.Ü. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010. (Sözlü sunuş)

E6. SALİHOĞLU, N.K., SALİHOĞLU, G., TAŞDEMİR, Y., 2010. Atıksu Arıtma Tesisleri Atık Çamurlarındaki Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Seviyelerinin Belirlenmesi,12. İ.T.Ü. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010. (Poster sunuş)

E7. SALİHOĞLU, G., 2009. Evsel Tehlikeli Atık Yönetimi, Ev Atık Yönetimi Konferansı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Konferans Kitabı, sf. 12-23, 19-20 Kasım 2009. (Sözlü sunuş)

E8. SALİHOĞLU N.K., SALİHOĞLU ,G., 2009.Tıbbi Atık Yönetiminde Bursa Örneği, TURKAY 2009 Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, “Tıbbi Atık Yönetimi” oturumu, İstanbul, 15-17 Haziran 2009. (Sözlü Sunuş)

E9. TAŞDEMİR,Y., SALİHOĞLU ,G., SALİHOĞLU N.K., 2009. Bursa Topraklarında PCB Problemi, TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, “Bursa’da Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları” oturumu, sf. 206-211, Bursa 6-7 Mart 2009. (Sözlü Sunuş)

E10. Y. TAŞDEMİR, SALİHOĞLU N.K., SALİHOĞLU ,G. 2009. Bursa’da Oluşan Atıksu Çamurlarındaki Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) Etkileri, TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu) Bildiriler Kitabı, sf. 312-318, Bursa 6-7 Mart 2009. (Poster Sunuş)

E11. SALİHOĞLU, G., SEZGİN, T.A., SİVRİOĞLU Ö. 2007. Türkiye’de Tehlikeli Atık Yönetiminde Yaşanan Sorunların ve Çözüm Önerilerinin Ortaklar Tarafından Belirlenmesi, TÜRKAY 2007: AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Tehlikeli Atık Yönetimi Oturumu, 21-31 Mayıs 2007, İstanbul. (Sözlü Sunuş)

E12. SALİHOĞLU, G., PINARLI, V., SALİHOĞLU, N.K., ERBEY, N.H., KUŞKU, S., 2001. Uludağ İçin Ekolojik Risk Değerlendirmesinde Problem Formülasyonu, IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı, “Çevre Yönetimi” Oturumu, sf. 312-321, Mersin, 7-10 Kasım 2001 .(Sözlü Sunuş)

E13. SALİHOĞLU, N.K, PINARLI, V., SALİHOĞLU, G., 2001. Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafında Karşılaşılan Sorunlar  Bursa Örneği, IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı, “Katı Atık Yönetimi” Oturumu, sf. 249-259, Mersin, 7-10 Kasım 2001. (Sözlü Sunuş)

E14. SALİHOĞLU,  N.K,   PINARLI,  V., ÇELİK, G., 2001. Deponi Gazının Elektrik Üretiminde Değerlendirilmesinde Proje Aşamaları, 1. Ulusal Katı Atık Kongresi: UKAK 2001, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bildiriler Kitabı, Çöp Depolama Alanlarının Çevresel Etkileri ve İşletimi Oturumu, 17-28, İzmir, 18-21 Nisan 2001. (Sözlü Sunuş)

E15. PINARLI, V., SALİHOĞLU, N.K., YONAR, T., ÇELİK, G., 2000. Katı Atık Depolama Sahalarında Oluşan Metandan Elektrik Enerjisi Üretimi ve Bursa Örneği, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ- Çevre Mühendisliği Bölümü, Thames Water, TÜBİTAK, Bildiriler Kitabı, 367-370, Ankara, 4-6 Ekim 2000. (Poster Sunuş)

E16. KARAER, F., NALBUR B.E., ÇELİK, G., 2000. Endüstriyel Kirlilik Projeksiyonu ve Bursa Örneği, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ- Çevre Mühendisliği Bölümü, Thames Water, TÜBİTAK, Bildiriler Kitabı, 325-328, Ankara, 4-6 Ekim 2000. (Poster Sunuş)

E17. ÇELİK,G., KARAER, F., 1999. Su Kaynakları Yönetiminde Ekonomik Araçların Uygulanması “Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99, Bildiriler Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,c.2,s.106-116”,İstanbul. (Sözlü Sunuş)

E18. ÇELİK,G. 1999. Entegre Çevre Politikası Yaklaşımıyla Yerel Gündem 21-Bursa Örneği “Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’99,Bildiriler Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,C.2, s.146-155”, İstanbul. (Poster Sunuş)

 

4.5. Diğer yayınlar :

F1. SALİHOĞLU, G. 2010. Evsel Tehlikeli Atık Yönetimi, Ekonomik Pusula, Haftalık Ekonomi ve Politika Gazetesi, Sayı:57.

F2. SALİHOĞLU, G. 2007. Tehlikeli Atık Yönetimi ve Türkiye’deki Durum, Kimya Teknolojileri Dergisi, Ağustos 2007/08, 32-36.

F3. SALİHOĞLU, G., ZİLELİ ,S., 2002. Bursa’nın Çevre Kimliği, Güney Marmara Mimarlık Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şb. Yayını, Sayı 14., Bursa.

F4. SALİHOĞLU, G., 2001. Su Gerçeği ve Nilüfer İçin Mavi Umutlar., Bursa Defteri- Bilim, Kent ve Sanayi, Haziran 2001. BURDEF-ISSN 1302-1974, sf.44-54., Bursa.

F5. PINARLI, V., SALİHOĞLU, G., SALİHOĞLU, N.K., 2001. Asbestin Halk Sağlığı Açısından Etkileri, Onko-Day Gündem – Sağlıklı Yaşam Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 2001, sf. 26-28.

 

5. Projeler

Projedeki Görevi Projenin Adı Destekleyen Kurum Süre Durumu
Sanayi AR-GE Projeleri  
 Danışman  Isıl İşlemle Antimon Cevheri Eldesinde Oluşan Cürufların Tehlikesiz Hale Getirilmesi ve Faydalı Ürünlere Dönüştürülmesi TÜBİTAK(AGY100-02)    2011-2013   Proje tamamlandı.    
Bilimsel Projeler  
Yürütücü  Otomotiv Endüstrisinden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı

(OUAP(M)-2013/8)

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu 2013-2016 Proje Devam Ediyor.
Araştırmacı Bursa Topraklarındaki PCB Dağılımları ve Hava / Toprak Arakesitindeki Değişim Miktarlarının Bölgesel ve Mevsimsel Olarak Belirlenmesi (Proje No: 108Y084)

 

TÜBİTAK (1001) 2008-2011 Proje tamamlandı.
Yürütücü Bursa Topraklarındaki Tehlikeli Organik Kirletici Dağılımlarının Bölgesel ve Mevsimsel Olarak Belirlenmesi (Proje No: M2008/7) Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu 2008-2011 Proje tamamlandı.
Yürütücü Metal içerikli atıkların jeopolimer teknolojisi kullanılarak stabilizasyonu ve solidifikasyonu

YDP(M)-2010/13

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu 1.07.2010-1.10.2010 Proje tamamlandı.
Araştırmacı Bursa ve Çevresindeki Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Atık Çamurlarda Kalıcı Organik Kirletici Miktarlarının Belirlenmesi (Proje No:M2008-9)

 

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu 2008-2011 Proje tamamlandı.
Araştırmacı Değişik Karakterdeki Arıtma Çamurları ve Sedimentteki PCB ve PAH Seviyelerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Metotlarla Giderimlerinin Araştırılması

(Proje No:M2009-20)

 

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu 2009-2012 Proje tamamlandı.
Araştırmacı Ağır Metaller İçeren Çelik Sanayii Atıklarının Stabilizasyonu ve Solidifikasyonu

(Proje No: 2003/105)

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Komisyonu 2003-2006 Proje tamamlandı.
Araştırmacı Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısının Oluşturulması DPT 2010-2016 Proje devam ediyor.
Sosyal Projeler  
Araştırmacı Atıklarımızla Yolculuk TÜBİTAK (4004) 2013-2014 Proje devam Ediyor.
Yürütücü Bursa-Elmasbahçeler Mahallesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (Yurtdışından alınan hibeyle gerçekleştirilmiştir.) Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi- (International Council for Local Environmental Initiatives-ICLEI) 1998-2000 Proje tamamlandı.
Yürütücü Bursa-Nilüfer İlçesi Katı Atık Geri Kazanım Çalışmalarının Yaygınlaştırılması (Yurtdışından alınan hibeyle gerçekleştirilmiştir.) Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi- (International Council for Local Environmental Initiatives-ICLEI 1998-2000 Proje tamamlandı.
Uzman Çevre Yönetiminde Sistem Yaklaşımı (Bursa Büyükşehir Belediyesi ve GTZ ortaklığında gerçekleştirilmiştir.)

 

Almanya Çevre Bakanlığı- GTZ German Technical Cooperation 1997-1999 Proje tamamlandı
Uzman Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Yaygınlaştırılması (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı-IULA EMME ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilmiştir.)

 

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 1996-2000 Proje tamamlandı

 6. İdari Görevler

  1. Bölüm ERASMUS Koordinatörü (Uludağ Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)
  2. Proje Danışmanı ( Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Merkezi, http://pym.uludag.edu.tr/ 2009-2011 yılları arasında)

7. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 

  1. Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD)
  2. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

 

8. Ödüller/Burslar :

Doktora çalışması Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) doktora bursu ile desteklenmiştir.

 

9. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama
2010-2011 Güz Çevresel Etki Değerlendirmesi

2

-

18

Tehlikeli Atık Yönetimi

2

-

20

İlkbahar Fiziksel Temel İşlemler

 

2

2

90

Kimyasal Arıtma ve Uygulamaları

2

-

25

Fiziksel Arıtma ve Uygulamaları

2

-

17

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi ve Ekonomisi

2

-

15

Çevre Mühendisliği Projesi I

-

4

2

Bitirme Projesi

-

4

3

 

 

2011-2012

 

 

 

 

 

Güz Çevresel Etki Değerlendirmesi

2

-

35

Tehlikeli Atık Yönetimi

2

-

30

Çevre Mühendisliği Projesi II

-

4

3

Bitirme Projesi

-

4

2

İlkbahar Fiziksel Temel İşlemler

 

2

2

79

Arıtma Tesislerinin İşletilmesi ve Ekonomisi

2

-

22

Çevre Mühendisliği Projesi I

-

4

2

Bitirme Projesi

-

4

4

 

 

2012-2013

 

 

 

 

 

Güz Çevresel Etki Değerlendirmesi

2

-

30

Tehlikeli Atık Yönetimi

2

-

20

Çevre Mühendisliği Projesi II

-

4

6

Bitirme Projesi

-

4

-

Environmental Impact Assessment

2

-

1

Hazardous Waste Management

2

-

1

İlkbahar Fiziksel Temel İşlemler

 

2

2

55

Academic Writing and Effective Oral Presentation Techniques

2

-

2

Operation of Solid and Hazardous Waste Disposal Facilities

2

-

1

Çevre Mühendisliği Projesi I

-

4

4

Bitirme Projesi

-

4

6

 

10. ERASMUS Programı ile yurt dışında görev

12-18 Mayıs 2013 tarihlerinde ERASMUS öğretim elemanı hareketliliği kapsamında Polonya Opole University of Technology öğrencilerine Hazardous Waste Management dersi 5 saat olarak verilmiştir.

15-22 Nisan 2012 tarihlerinde ERASMUS öğretim elemanı hareketliliği kapsamında Çek Cumhuriyeti University of Jan Evangelista Purkyne Faculty of Environment öğrencilerine Hazardous Waste Management dersi 5 saat olarak verilmiştir.

11-18 Aralık 2009 tarihlerinde ERASMUS öğretim elemanı hareketliliği kapsamında Slovenya Nova Gorica Çevre Okulu öğrencilerine Hazardous Waste Management dersi 14 saat olarak verilmiştir.

2009-2010 Güz yarıyılı boyunca Slovenya Nova Gorica Çevre Okulu öğrencilerine  “Hazardous Waste Treatment”  dersi Uzaktan Eğitim-Elluminate System- yoluyla verilmiştir. Dersin sonuçlandırılması ve final sınavının yapılması Slovenya’da gerçekleştirilmiştir. Ara sınav, öğrencilere her hafta e-posta yoluyla verilen ödevlerin puanlandırılması yoluyla gerçekleştirilmiştir.

 11. AR-GE Günleri

G. Salihoğlu, 2012. ANTİMON MADENCİLİĞİ ATIKLARININ TEHLİKESİZ HALE GETİRİLMESİ, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri (poster bildiri)