Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 02

Faks : (224) 442 82 43

E-mail : kestioglu@uludag.edu.tr

Öğrenim Durumu:


Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Kimya Mühendisliği Bölümü, 1975 İstanbul  Üniversitesi 1975
Y. Lisans Çevre Mühendisliği Bölümü,Çevre Teknolojisi ABD Dokuz Eylül Üniversitesi 1983
Doktora Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD Dokuz Eylül Üniversitesi 1990
Doç. Dr. Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD Dokuz Eylül Üniversitesi 1993
Prof. Dr. Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD Uludağ Üniversitesi 2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD, “İzmir yöresindeki bazı endüstriyel sıvı atıkların biyolojik ayrışabilirliklerinin araştırılması”, 1983.

Doktora Tezi ve  Danışman(lar)ı :

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD, “Fındık Kabuğundan Üretilen Aktif Karbonun Atıksu Arıtımına Uygulanması”, 1990.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi 1993
Doç.Dr. Uludağ Üniversitesi 1994
Prof.Dr. Uludağ Üniversitesi 2001

DANIŞMANLIKLARI:

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Koçi, G., “Zeytinyağı Üretimi Atıksuları Arıtımından Kaynaklanan Yağlı Çamurların Bertarafı” Uludağ Üniversitesi, 2010

Kaya, G.,“Zeytin Karasuyunun Pilot Ölçekli Tesislerde Fiziko-Kimyasal Ve İleri Aritma  Yöntemleriyle Aritilabilirliğinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2009

Naharcı, B.,“Ters Osmos Yöntemi İle İçme Suyu Elde Edilmesinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2006

Yonar, G.K., “Respirometrik Yöntemle Değişik Endüstriyel Atıksuların Birlikte Arıtılabilirliğinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2006

Yalılı, M., “Sızıntı Sularının Fiziksel, Kimyasal Ve İleri Arıtma (Adsorpsiyon) Yöntemleri İle Arıtılması Ve Arıtma Sonuçlarının Karşılaştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2005

Şen, M., “Mustafakemalpaşa İlçesi Meskun Bölgelerinden Kaynaklanan Katı Atıkların Sınıflandırılması Ve Sınıflandırılan Katı Atıkların Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi, 2004

Orakçı, B., “Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin Tasarlanması ve İşletilmesi” Uludağ Üniversitesi, 2003

Şenoğlu, S., “AB  Çevre  Mevzuatına  Türkiyenin  Uyabilme  Şartlarının  Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2006

Turanoğlu, N., “Otomotiv Sektörü İçin ISO 14001 Çalışmalarının Yapılması” Uludağ Üniversitesi, 2002

Yönetilen Doktora Tezleri:

Yonar, T., “Fotokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Organik Kirliliklerin Giderilmesi ve Bu Yöntemin Küçük Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksulara Uygulanması” Uludağ Üniversitesi, 2005

Mert, B.K., “Deri Sanayi Atıksularından Membran Teknolojisi İle Cr (III) Geri Kazanımının Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2009

Kılıç, M.Y., “Zeytin Karasuyunun Homojen Fotokimyasal Oksidasyon Prosesleri İle Laboratuvar Ve Pilot Ölçekli Sistemlerde Arıtılabilirliğinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi (devam ediyor)

Karaca, G., “Arıtma Çamurları Ve Nilüfer Çayı Sedimentindeki Yarı Uçucu Organik Bileşik Seviyelerinin Belirlenmesi Ve Giderimlerinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi (devam ediyor)

Birgül, A., “Bursa Atmosferi’ndeki Poliaromatik Hidrokarbonlarin (Pah’ların) Seviyeleri Ve Çökelme Mekanizmaları” Uludağ Üniversitesi (devam ediyor)

Projelerde Yaptığı Görevler :

Sentetik Tekstil Boyar Maddelerinin ve Tekstil Atıksularının İleri Oksidasyon Prosesleriyle Arıtılarak KOİ, Renk ve Toksisite Gideriminin Araştırılması Uludağ Üniversitesi 2008/6 No’lu Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, Devam ediyor.

Zeytin Karasuyunun Laboratuvar ve Pilot Ölçekli Tesisler Yardımıyla Arıtılabilirliğinin Araştırılması Uludağ Üniversitesi 2008/33 No’lu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.

Deri Sanayi Atıksularından Cr (III) ve Diğer Kimyasalların Membran Teknolojisi İle Geri Kazanımı ve Tekrar Kullanımının Araştırılması U.Ü. 2006/31 Nolu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.

Respirometrik Yöntemle Değişik Endüstriyel Atıksuların Birlikte Arıtılabilirliğinin Araştırılması U.Ü. 2004/28 Nolu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.

Turistik Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksuların Fotokimyasal Yöntemle Arıtılabilirliklerinin  Araştırılması U.Ü. 2002/92 Nolu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü.

Çöp Depolama Alanlarından Kaynaklanan Atıksuların (Sızıntı Sularının) Arıtılabilirlik Çalışmaları U.Ü. 2001/32 Nolu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü.

Bursa Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi Etüd-Fizibilite Çalışması Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücüsü.

Bursa Deri O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi Etüd-Fizibilite Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücü, 2000.

SEKA Balıkesir Müessesesi Hava Kalitesinin Korunması Uludağ Ünv. Mühendislik-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücüsü, 1996.

SEKA Balıkesir Müessesesi Su Kirliliği ve Kontrolü Uludağ Ünv. Mühendislik-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücüsü, 1996.

GEMLİK Gübre Fabrikası Hava Kalitesinin Korunması Uludağ Ünv. Mühendislik-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücüsü, 1995.

SEKA – Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi Nihai Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1993.

Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Oluşan Zararlı ve Zehirli Atıkların Envanteri ve Bertaraf Sistemlerinin Araştırılması, TÜBİTAK KTÇAĞ-93-6-27 nolu Proje, 1993.

Turistik Yerleşimlerde Arıtma Sistemlerinin Ülkemize Has Problemlerinin Araştırılması 0908/-89-10-06 kod nolu DEÜ, AİK Projesi, 1993.

İçme ve Maden Sularında Defloridasyon, 922-93-01-03 kod nolu Dokuz Eylül Üniversitesi AIK Projesi, 1993.

Metal Örgü İmmobilizasyon Yönteminin Akışkan Yataklı Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerinde Kullanımı, TÜBİTAK Projesi, 1992.

Kemalpaşa Yöresinde Yüzeysel ve Yeraltı Suyu Kirliliği Envanteri 0908-91-01-01 kod nolu D.E. Üniversitesi Projesi, 1992.

SEKA – Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi Nihai Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1992.

SEKA – Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi Nihai Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1991.

Environmental Impact Assesment Report for Ovacık Gold Mine Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1991.

Use of Activated Carbon Produced From the Nut Shells in Wastewater FBE/ÇEV-90-AR-167, D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Raporları, Proje Yürütücüsü, 1990.

Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon Teknolojisi, TÜBİTAK-DEBÇAĞ-31 nolu Proje, 1990.

İzmir Limanı Yanaşma Kanalı Tarama Malzemesinin Dökü  Alanlarındaki Çevresel     Etkilerinin Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Araştırıcı, 1990.

SEKA – Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi Nihai Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1990.

İzmir Körfezi’ndeki Yüzeysel Sedimentlerin Fiziksel ve Kimyasal Davranışları 408/87/010 kod nolu D.E.Ü. Araştırma Projesi, 1988.

İzmir İç Körfez Etüdü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ProjesiProje Araştırıcısı 1987.

İzmir Taç Tekstil Sanayi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Nihai  Raporu; Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Araştırıcısı, 1985.

İzmir Yöresindeki Bazı Endüstriyel Sıvı Atıkların Kirlilik Durumu, Bunların Ön arıtma Gereksinimi ve Oluşacak Ön arıtma Çamuru İle Endüstriyel Katı Atıkların Birlikte Giderilmesi, TÜBİTAK, DEBÇAĞ-69 nolu Projesi,  Proje Araştırıcısı, 1984.

İdari Görevler :

Bölüm Başkanı Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2009 – …
Yönetim Kurulu Üyeliği Bursa, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2009-…
Fakülte Kurulu Üyeliği Bursa,Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2009-…
Çevre Teknolojisi ABD Başkanlığı Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1994-1996, 2003 – …
Bölüm Başkan Yardımcısı Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1994-1996
Yönetim Kurulu Üyeliği Uludağ Üniversitesi Uluçam Uludağ Çevre Araştırmaları Merkezi 1994-1996
Kalite Kontrol Müdürlüğü İzmir, Schweppes 1978-1979

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Zeytin Karasuyunun Laboratuvar ve Pilot Ölçekli Tesisler Yardımıyla Arıtılabilirliğinin Araştırılması” isimli proje için 2009/08959 kodlu “Zeytin karasuyu arıtımı için bir proses” buluş başlıklı patent 06.09.2010 tarihinde alınmıştır.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2011(Lisans) Güz CEV 3023 Çev. Müh. Kim.Temel İşlemler 2 2
CEV 3025 Çev. Müh. Biyokim. Prosesler 2 1
CEV 1031 Çev. Müh. Giriş 2 0
CEV 3035 Fiziksel Kimya Uyg. 2 0
İlkbahar CEV 3028 İçme Sularının Arıtılması 2 1
CEV 4018 Arıtma Tesislerinin Boyut 2 0
CEV 2036 Çev. Müh. Fiziksel Tem. İşl. 2 1
CEV 3046 Kim.Arıtma ve Uygulamaları 2 0
CEV 3048 Fiziksel Arıt.ve Uygulamaları 2 0
Bitirme Projesi 0 2
2010-2011 (Lisansüstü) Güz CEV 6301 İleri Çevre Müh. Kim. I 3 0
CEV 5249 Atıksu Arıtma Tes. Boyut. Krit. 2 2
Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 3 0
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 3 0
İlkbahar CEV 5228 A.Arıt. İyon Değ. ve Ads. Tekn. 2 2
CEV 5301 Kim. Çevresel Hareketi 3 0
CEV 6302 İleri Çevre Müh. Kim. II 3 0
Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 3 0
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 3 0

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kırıl M. B., T. Yonar, M. K. Yalılı, K. Kestioğlu, “Pretreatment Studies On Olive Oil Mill Effluent Using Physico-Chemical Pre-Treatment And Fenton And Fenton-Like Oxidations”, Journal of Hazardous Materials, 174, 122-128 (2010).

A2.Kırıl M. B., K. Kestioğlu, B. Naharci, “The Producing of Drinking Water Through Reverse Osmosis”, Fresenius Environmental Bulletin, 18, 1866-1871 (2009).

A4. Kestioğlu K.,G. K. Yonar, T. Yonar, M. Şen, “Toxicity Evaluation of Raw, Physico-chemically Pretreated and to Fenton’s Oxidation Applied Textile and Organized Industrial Region (OIR) Effluents on Activated Sludge”, Fresenius Environmental Bulletin, 17, 969-977 (2008).

A5. Yonar T., K. Kestioglu, N. Azbar,  “Treatability studies on domestic wastewater using UV/H2O2 process”, Applied Catalysis B-Environmetal, 67, 223-228 (2006).

A6. Kestioglu K., T. Yonar, N. Azbar, “Feasibility of physico-chemical treatment and Advanced Oxidation Processes (AOPs) as a means of pretreatment of olive mill effluent (OME)”, Process Biochemistry, 40, 2409-2416 (2005).

A7. Azbar N.,T. Yonar, K. Kestioglu, “Comparison of various advanced oxidation processes and chemical treatment methods for COD and color removal from a polyester and acetate fiber dyeing effluent”, Chemosphere, 55, 35-43  (2004).

A8. Kestioglu K., T. Yonar, G. K. Yonar , et al.,“ Toxicity evaluation of raw, physico-chemically pretreated and to Fenton’s oxidation applied textile and Organized Industrial Region (OIR) effluents on activated sludge”, Fresenius Environmetal Bulletin, 17, 969-977  (2008)

A9. Sen M., K. Kestioglu, “Recycling and economical analysis of domestic solid waste in rural municipalities: A case study from Mustafakemalpasa/Bursa”, Ekoloji, 17, 45-51 (2007).

A10. Kırıl M. B., K. Kestioglu, M. Y. Kilic, “Treatability of chemically treated olive mill wastewater together with a domestic wastewater using respirometric method”, Ekoloji, 17, 39-46  (2008).

A11. Yonar T., G. K. Yonar, K. Kestioglu, N. Azbar,  (2005) Decolorisation of textile effluent using homogeneous photochemical oxidation processes, Coloration Technology, 121, 258-264 (2005).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yalılı K. M., S. K. Akal Solmaz, G. K.Üstün, K. Kestioglu, “Su Temini Yönünden Bursa İli Su Kaynaklarının Bugünü ve Geleceği”, Blacksea International Environmental Symposium, Giresun–Turkey, 2008.

B2. Yalılı K. M., K. Kestioglu, “Bursa-Hamitler Düzenli Katı Atık Depolama Sahası Sızıntı Sularında Arıtılabilirlik Çalışmaları”, Blacksea International Environmental Symposium, Giresun–Turkey, 2008.

B3. Kestioglu K., “An Investigation of Disposal Power in Wastewater Treatment,   TIES’ 96 First Trabzon İnternational Energy and Environment Symposium”, Trabzon, 1996.

B4. Türkman, F. Şengül, K. Kestioglu, “Deterioration of Water Quality  in Simav River By Industrial Activities, Second International Symposium and Exhibition on Environmental  Contamination in Central and Eastern Europe”,  Budapest, 1994. 

B5. Alyanak İ., K. Kestioglu A.Filibeli, “Verschmutzungseffekte im Ausladegebiet des Baggergutes aus dem Hafen Izmir, Internationaler Umweltkongress der Hafeneine Ökologische Herausforderung; Veranstaltet Von der Umweltbehörde”, Hamburg, 1989.

B5. Şengül F., K. Kestioglu, “İzmir İç Körfezine Endüstriyel ve Evsel Kaynaklardan Gelen Civa Kirliliğinin İncelenmesi”, ÇEVRE’84 Uluslararası Sempozyumu, İzmir, 1984.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Yonar, T., B. Kırıl, K. Kestioğlu ve Y. Hung, Tse, “ Treatment of Olive Oil Production Wastewaters”, Handbook of Environment and Waste Management, World Scientific, Publishing Co, Signapore, 2010 (Basım Aşamasında).

C2. Azbar N., K. Kestioglu, T. Yonar, “Application of Advanced Oxidation Processes (AOPs) to Wastewater Treatment. Case Studies: Decolourization of Textile Effluents, Detoxification of Olive Mill Effluent, Water Pollutıon: New Research, Editor. A.R. Burk, CHAPTER 9, Treatment of Domestic Wastewater, Nova Science Publishers, ISBN-1-59454-393-3, 2005.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yalılı K. M., M. B. Kırıl, K. Kestioglu, “Deri Atıksularının Arıtımında Kimyasal Arıtma ve Adsorpsiyon Yöntemlerinin Uygulanması”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2009).

D2. Yalılı K. M., M. B. Kırıl, K. Kestioglu,  “Zeytin Karasuyunun Fenton Prosesi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009).

D3. Yalılı K. M., M. B. Kırıl, K. Kestioglu, “Deri Atıksularının Arıtımında Kimyasal Arıtma ve Adsorpsiyon Yöntemlerinin Uygulanması”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(2), 95-101 (2009).

D4. Yalılı K. M., G. Kaya, K. Kestioglu, “Kimyasal, Biyolojik Ve İleri Arıtma Yöntemleri İle Zeytin Karasuyunun Arıtımına Yönelik Envanter Çalışması”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009).

D5. Yalılı K. M., M. B. Kırıl, K. Kestioglu, “Zeytin Karasuyunun Fenton Prosesi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2009).

D6. Kırıl M. B., K. Kestioglu, K. M. Yalılı, “Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Arıtma Sonrası Evsel Atıksularla Birlikte Arıtılabilirliğinin Respirometrik Yöntemle Araştırılması”, Ekoloji Çevre Dergisi, 17(66), 39-46 (2008).

D7. Yalılı K. M.,K. Kestioglu, “Endüstriyel Atıksuların Arıtımında İleri Oksidasyon Proseslerinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(1), 67-80 (2008).

D8. Şen M., K. Kestioglu, “Kırsal Belediyelerde Evsel Katı Atıkların Geri Kazanımı ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaşa İlçesi/Bursa Örneği”, Ekoloji Çevre Dergisi, 17(65), 45-51 (2007).

D9. Yalılı K. M., K. Kestioglu, T. Yonar, “Landfill Leachate Treatment by the Combination of Physicochemical Methods with Adsorption Process”, J. Biol. Environ. Sci., 1(1), 37-43 (2007).

D10. Yalılı M., S.K. Akal Solmaz, K. Kestioğlu, “Bursa Su Kaynakları Potansiyeli ve Kullanıcı Faktörü”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 1-13 (2006).

D11. Kestioglu K., M. Yalılı, “Yüksek KOİ İçerikli Tekstil Atıksularının Kimyasal Çökeltim ve Adsorpsiyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliği”, Ekoloji Çevre Dergisi, 15(59), 27-31 (2006).

D12. Yalılı M., K. Kestioglu, B. M. Kırıl, “Sızıntı Sularının Evsel Atıksularla Birlikte Arıtılabilirliğinin Respirometrik Yöntemle İzlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(1), 65-73  (2006).

D13. Kesitoglu K., M. Yalılı, B. Naharcı, “Yüksek KOİ İçeren Tekstil Atıksularının Fizikokimyasal, Ozon/UV ve Adsorpsiyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliğinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10(1), 23-32 (2005).

D14. Üstün G. E., S.K. Akal Solmaz, K. Kestioglu, “Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtımı: Bursa’dan Bir O.S.B. Örneği”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1(9), 65-70 (2004).

D15. Akal Solmaz S. K., T. Yonar, G. E. Üstün, K. Kestioglu, R. Ölmez, “Yeraltı Suyunun Su Temini Amaçlı Kullanımında Sertlik Giderimi Çalışmaları: Bursa Ulaştırma Okulu Örneği”, Ekoloji Çevre Dergisi, 13(52), 17-22 (2004).

D16. Kestioglu K., F. Şengül, “İzmir Yöresindeki Bazı Endüstriyel Sıvı Atıkların   Biyolojik Ayrışabilirliklerinin İncelenmesi”, ÇEVRE’ 83 II. Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu,  (1983).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Salihoğlu N., K. Kestioğlu, G. Koçi, “Zeytinyağı üretimi atıksuları arıtımından kaynaklanan yağlı çamurların bertarafında bir alternatif: Güneşte Kururtma”, Katı Atık ve Çevre Dergisi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Milli Komitesi 78, 45-53, 2010.

E2. Sivrioğlu Ö., K. Kestioğlu, “Yapay Sulaklanlarla Evsel Atıksuların Arıtılması (500 kişilik bir köy için uygulama örneği)”, XII. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, 2010.

E3. Kırıl M., B., B. Naharci, B., K. Kestioğlu, “Ters Osmoz Membran Sisteminin Içme Suyu Aritiminda Kullaniminin Araştırılması”, Su Tüketimi, Arıtma, Yeniden Kullanım Sempozyumu, Bursa, 2008.

E4. Kırıl M., M. Yalılı, K. Kestioğlu, “Türkiye’deki Mevcut Su Kaynakları Potansiyelinin Kirlilik Açısından Değerlendirilmesi”, 3. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, 2007.

E5. Kestioğlu K., M. Şen, “Düzenli Depolama Sahalarından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Arıtılabilirliğinin Araştırılması Hamitler Bursa Örneği”, TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, Bursa, 2007.

E6. Kestioğlu K.,  M. Şen, “Katı Atıkların Yönetimi ve Bertarafı”, TMMOB Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, Bursa, 2007.

E7. Kestioğlu K., B. Kırıl, T. Yonar, E. Mermertaş, “Zeytin Karasularının Arıtma Metotları ve Maliyetleri Yönünden Karşılaştırılması”, İ.T.Ü. 9. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul, 2004.

E8. Kestioğlu K., B. Kırıl, ”Deri Sanayisinden Kaynaklanan Atıksuların Membran Teknolojisi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması”, I. Ulusal Deri Sempozyumu, 359-370, İzmir, 2004.

E9. Kestioğlu K., M. Yalılı, T. Yonar, Ö. Takır, “Sızıntı Sularının Fiziko-kimyasal ve Adsorpsiyon Yöntemleri ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması: Bursa Örneği”, İ.T.Ü. 9. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, İstanbul, 2004.

E10. Şen M., K. Kestioğlu, B. Orakçı, “Küçük Ölçekli Belediyelerden Kaynaklanan Katı Atıkların Miktarı ve Özelliklerinin Belirlenmesi: Mustafakemalpaşa Örneği”, 2.UKAK, İzmir, 2003.

E11. Akal Solmaz S. K., K. Kestioğlu T. Yonar, E. Gökdemir, “Tekstil Endüstrisi Atıksularının Fiziko-Kimyasal Arıtılabilirliğinin Araştırılması”, İTÜ 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 2002, İstanbul, 2002.

E12. Üstün G. E., S.K. Akal  Solmaz, K. Kestioglu, (2002) “Bir Organize Sanayi Bölgesinde Kirlenme Profili ve Kimyasal Arıtılabilirlik Çalışmaları”, İTÜ 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 2002, İstanbul, 2002.

E13. Kestioğlu K., M. Şen, T. Yonar, “Zeytin Karasuyunun Kanalizasyon Atıksularıyla Bertarafının Araştırılması”, 1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Erzurum, 2002.

E14. Kestioğlu K., T. Yonar, S. K. Akal Solmaz, “Zeytin Karasuyunun Çevresel Etkileri ve Bertaraf Koşullarının Araştırılması”, 1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı, Balıkesir, 2002.

E15. Kestioglu K., “Anyonik Yüzey Aktif Madde İçeren Atıksuların Arıtılmasında  Adsorbsiyon Teknolojisinin Araştırılması”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, Kocaeli, 1997.

E16. Kestioglu K., İ. Çoğal,  A. Coşar, “Deri Organize Sanayi Bölgesi  Atıksu Arıtma Tesisi  Alternatiflerinin  Maliyet Yönünden Araştırılması”, I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 1996.

E17. Kestioglu K.,  B. Kanlıoğlu, E. Gözükara, “Deri Organize Sanayi Bölgesi   Atıksu Arıtma Tesisi  Arıtabilirlik Çalışmaları”, I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 1996.

E18. Kestioglu K., “Türkiyenin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 9. Uluslararası  Bandırma – Kuşcenneti  Kültür  ve Turizm Festivali, Bandırma, 1996.

E19. Kestioglu K.,  “An Investigation of Disposal Power in Wastewater Treatment,   TIES’ 96 First Trabzon İnternational Energy and Environment Symposium, Trabzon, 1996.

E20. Kestioglu K., H. Genç, “Kağıt Sanayinden Kaynaklanan Kimyasal Maddelerin Atıksu Özelliklerine Etkisi”, Tarım – Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin, 1996.

E21. Kestioglu K., N. Çetinel, S. Hararcı,  “Deri Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi  Fizibilite Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, 1996.

E22. Kestioglu K., “Biyolojik Arıtma Sistemlerine Krom (VI) İyonunun İnhibisyon Etkisinin Araştırılması”, II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ankara, 1995.

E23. Kestioglu K., S. Uçaroğlu, “Akışkan Yataklı Aerobik Reaktörde Organik Madde ve Azot Giderimi”, II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ankara, 1995.

E24. Özer U., Kestioglu K., M. Cebe, “Bursa Şehir Yerleşim   Merkezinde  SO2 ve  Duman Kirlilikleri  Üzerinde Değerlendirmeler”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü III. Ulusal Sempozyumu, Ankara, 1995.

E25. Kestioglu K., “Çevresel Önlem ve Arıtma Tesislerinin Maliyeti”, Bozüyük Çevre Konferansı, Eskişehir, 1995.

E26. Kestioglu K., F. Karaer,  “Bursa Nilüfer Çayı Kirlilik Araştırması”, U.Ü., Gökova Körfezi Çevre Sorunları ve Çevre Yönetimi Sempozyumu, Bursa, 1994.

E27. Kestioglu K., “Akü Üretim Endüstrisi Atıksularından Kurşun Giderimi”, İTÜ 4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu’ 94, İstanbul, 1994.

E28. Özer A. N., K. Kestioglu, “Aktif Çamur Süreçlerinde Tuzlu Atıksuların Etkisi”, I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir, 1993.

E29. Kestioglu K., “Tekstil Çıkış Sularından Adsorblama Tekniğiyle Renk Giderimi”, İTÜ 3. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu’ 92, İstanbul, 1992.

E30. Alyanak İ., A. Filibeli, K. Kestioglu, “İzmir Körfezi Yüzey Sedimentlerindeki Ağır Metal Dağılımları”, İzmir Körfezinin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Poster Tebliğ, İzmir, 1990.

E31. Uslu O., K. Kestioglu, “Granül Aktif Karbon Dozunun ve İlk Adsorban Konsantrasyonunun Ağır Metal Adsorbsiyon İzotermlerine Etkisi”, ÇEVRE’ 88 Sempozyumu, İzmir, 1988.

E32. Uslu O., K. Kestioglu, “Granül Aktif Karbonla  Ağır Metal Giderimi”, 7. Türk-Alman Çevre Mühendisliği  Sempozyumu, İstanbul, 1988.

E33. Kestioglu K., “Çeşitli Kirliliklerin Aktif Karbon Üzerine Adsorbsiyonları”, ÇEVRE’ 87 Sempozyumu, İzmir, 1987.

E34. Kestioglu K., “Aerobik Aktif Çamur Proseslerinde Krom ve Nikel Toksisitelerinin İncelenmesi”, ÇEVRE’ 86 Sempozyumu, İzmir, 1986.

E35. Kovancı N., K. Kestioglu, “Bornova Yöresindeki İçme Sularının Total Koliform, Fekal Koliform ve Toksik  Madde  Yönünden İncelenmesi”, ÇEVRE’ 83 II. Ulusal Çevre  Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, 1983.

F. Diğer yayınlar :

F1. Kestioğlu, K. ve M. Şen, “Su ve Atıksu Arıtımında Fiziksel Temel İşlemler”, ISBN: 975-564-140-8, VİPAŞ İnş. Turizm. Eğt. A.Ş., Bursa 2003.

F2. Kestioğlu, K., “Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Boyutlandırma Kriterleri”, ISBN: 975-564-114-9, VİPAŞ İnş. Turizm. Eğt. A.Ş., Bursa 2001.

F3. Kestioğlu, K., “Atıksu Arıtımında Biyokimyasal Prosesler Cilt-1”, ISBN: 975-564-110-6, VİPAŞ İnş. Turizm. Eğt. A.Ş., Bursa 2001.