Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 02

Faks : (224) 442 82 43

E-mail : kestioglu@uludag.edu.tr

Öğrenim Durumu:


Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Kimya Mühendisliği Bölümü, 1975 İstanbul  Üniversitesi 1975
Y. Lisans Çevre Mühendisliği Bölümü,Çevre Teknolojisi ABD Dokuz Eylül Üniversitesi 1983
Doktora Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD Dokuz Eylül Üniversitesi 1990
Doç. Dr. Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD Dokuz Eylül Üniversitesi 1993
Prof. Dr. Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD Uludağ Üniversitesi 2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD, “İzmir yöresindeki bazı endüstriyel sıvı atıkların biyolojik ayrışabilirliklerinin araştırılması”, 1983.

Doktora Tezi ve  Danışman(lar)ı :

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi ABD, “Fındık Kabuğundan Üretilen Aktif Karbonun Atıksu Arıtımına Uygulanması”, 1990.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi 1993
Doç.Dr. Uludağ Üniversitesi 1994
Prof.Dr. Uludağ Üniversitesi 2001

DANIŞMANLIKLARI:

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Koçi, G., “Zeytinyağı Üretimi Atıksuları Arıtımından Kaynaklanan Yağlı Çamurların Bertarafı” Uludağ Üniversitesi, 2010

Kaya, G.,“Zeytin Karasuyunun Pilot Ölçekli Tesislerde Fiziko-Kimyasal Ve İleri Aritma  Yöntemleriyle Aritilabilirliğinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2009

Naharcı, B.,“Ters Osmos Yöntemi İle İçme Suyu Elde Edilmesinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2006

Yonar, G.K., “Respirometrik Yöntemle Değişik Endüstriyel Atıksuların Birlikte Arıtılabilirliğinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2006

Yalılı, M., “Sızıntı Sularının Fiziksel, Kimyasal Ve İleri Arıtma (Adsorpsiyon) Yöntemleri İle Arıtılması Ve Arıtma Sonuçlarının Karşılaştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2005

Şen, M., “Mustafakemalpaşa İlçesi Meskun Bölgelerinden Kaynaklanan Katı Atıkların Sınıflandırılması Ve Sınıflandırılan Katı Atıkların Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi, 2004

Orakçı, B., “Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin Tasarlanması ve İşletilmesi” Uludağ Üniversitesi, 2003

Şenoğlu, S., “AB  Çevre  Mevzuatına  Türkiyenin  Uyabilme  Şartlarının  Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2006

Turanoğlu, N., “Otomotiv Sektörü İçin ISO 14001 Çalışmalarının Yapılması” Uludağ Üniversitesi, 2002

Yönetilen Doktora Tezleri:

Yonar, T., “Fotokimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Organik Kirliliklerin Giderilmesi ve Bu Yöntemin Küçük Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksulara Uygulanması” Uludağ Üniversitesi, 2005

Mert, B.K., “Deri Sanayi Atıksularından Membran Teknolojisi İle Cr (III) Geri Kazanımının Araştırılması” Uludağ Üniversitesi, 2009

Kılıç, M.Y., “Zeytin Karasuyunun Homojen Fotokimyasal Oksidasyon Prosesleri İle Laboratuvar Ve Pilot Ölçekli Sistemlerde Arıtılabilirliğinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi (devam ediyor)

Karaca, G., “Arıtma Çamurları Ve Nilüfer Çayı Sedimentindeki Yarı Uçucu Organik Bileşik Seviyelerinin Belirlenmesi Ve Giderimlerinin Araştırılması” Uludağ Üniversitesi (devam ediyor)

Birgül, A., “Bursa Atmosferi’ndeki Poliaromatik Hidrokarbonlarin (Pah’ların) Seviyeleri Ve Çökelme Mekanizmaları” Uludağ Üniversitesi (devam ediyor)

Projelerde Yaptığı Görevler :

Sentetik Tekstil Boyar Maddelerinin ve Tekstil Atıksularının İleri Oksidasyon Prosesleriyle Arıtılarak KOİ, Renk ve Toksisite Gideriminin Araştırılması Uludağ Üniversitesi 2008/6 No’lu Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, Devam ediyor.

Zeytin Karasuyunun Laboratuvar ve Pilot Ölçekli Tesisler Yardımıyla Arıtılabilirliğinin Araştırılması Uludağ Üniversitesi 2008/33 No’lu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.

Deri Sanayi Atıksularından Cr (III) ve Diğer Kimyasalların Membran Teknolojisi İle Geri Kazanımı ve Tekrar Kullanımının Araştırılması U.Ü. 2006/31 Nolu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.

Respirometrik Yöntemle Değişik Endüstriyel Atıksuların Birlikte Arıtılabilirliğinin Araştırılması U.Ü. 2004/28 Nolu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.

Turistik Yerleşim Bölgelerinden Kaynaklanan Atıksuların Fotokimyasal Yöntemle Arıtılabilirliklerinin  Araştırılması U.Ü. 2002/92 Nolu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü.

Çöp Depolama Alanlarından Kaynaklanan Atıksuların (Sızıntı Sularının) Arıtılabilirlik Çalışmaları U.Ü. 2001/32 Nolu Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü.

Bursa Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi Etüd-Fizibilite Çalışması Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücüsü.

Bursa Deri O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi Etüd-Fizibilite Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücü, 2000.

SEKA Balıkesir Müessesesi Hava Kalitesinin Korunması Uludağ Ünv. Mühendislik-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücüsü, 1996.

SEKA Balıkesir Müessesesi Su Kirliliği ve Kontrolü Uludağ Ünv. Mühendislik-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücüsü, 1996.

GEMLİK Gübre Fabrikası Hava Kalitesinin Korunması Uludağ Ünv. Mühendislik-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Yürütücüsü, 1995.

SEKA – Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi Nihai Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1993.

Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Oluşan Zararlı ve Zehirli Atıkların Envanteri ve Bertaraf Sistemlerinin Araştırılması, TÜBİTAK KTÇAĞ-93-6-27 nolu Proje, 1993.

Turistik Yerleşimlerde Arıtma Sistemlerinin Ülkemize Has Problemlerinin Araştırılması 0908/-89-10-06 kod nolu DEÜ, AİK Projesi, 1993.

İçme ve Maden Sularında Defloridasyon, 922-93-01-03 kod nolu Dokuz Eylül Üniversitesi AIK Projesi, 1993.

Metal Örgü İmmobilizasyon Yönteminin Akışkan Yataklı Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerinde Kullanımı, TÜBİTAK Projesi, 1992.

Kemalpaşa Yöresinde Yüzeysel ve Yeraltı Suyu Kirliliği Envanteri 0908-91-01-01 kod nolu D.E. Üniversitesi Projesi, 1992.

SEKA – Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi Nihai Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1992.

SEKA – Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi Nihai Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1991.

Environmental Impact Assesment Report for Ovacık Gold Mine Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1991.

Use of Activated Carbon Produced From the Nut Shells in Wastewater FBE/ÇEV-90-AR-167, D.E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Raporları, Proje Yürütücüsü, 1990.

Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon Teknolojisi, TÜBİTAK-DEBÇAĞ-31 nolu Proje, 1990.

İzmir Limanı Yanaşma Kanalı Tarama Malzemesinin Dökü  Alanlarındaki Çevresel     Etkilerinin Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Araştırıcı, 1990.

SEKA – Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolü Projesi Nihai Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Müh-Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Mühendisi, 1990.

İzmir Körfezi’ndeki Yüzeysel Sedimentlerin Fiziksel ve Kimyasal Davranışları 408/87/010 kod nolu D.E.Ü. Araştırma Projesi, 1988.

İzmir İç Körfez Etüdü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ProjesiProje Araştırıcısı 1987.

İzmir Taç Tekstil Sanayi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Nihai  Raporu; Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Projesi, Proje Araştırıcısı, 1985.

İzmir Yöresindeki Bazı Endüstriyel Sıvı Atıkların Kirlilik Durumu, Bunların Ön arıtma Gereksinimi ve Oluşacak Ön arıtma Çamuru İle Endüstriyel Katı Atıkların Birlikte Giderilmesi, TÜBİTAK, DEBÇAĞ-69 nolu Projesi,  Proje Araştırıcısı, 1984.

İdari Görevler :

Bölüm Başkanı Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2009 – …
Yönetim Kurulu Üyeliği Bursa, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2009-…
Fakülte Kurulu Üyeliği Bursa,Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2009-…
Çevre Teknolojisi ABD Başkanlığı Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1994-1996, 2003 – …
Bölüm Başkan Yardımcısı Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1994-1996
Yönetim Kurulu Üyeliği Uludağ Üniversitesi Uluçam Uludağ Çevre Araştırmaları Merkezi 1994-1996
Kalite Kontrol Müdürlüğü İzmir, Schweppes 1978-1979

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Zeytin Karasuyunun Laboratuvar ve Pilot Ölçekli Tesisler Yardımıyla Arıtılabilirliğinin Araştırılması” isimli proje için 2009/08959 kodlu “Zeytin karasuyu arıtımı için bir proses” buluş başlıklı patent 06.09.2010 tarihinde alınmıştır.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2011(Lisans) Güz CEV 3023 Çev. Müh. Kim.Temel İşlemler 2 2
CEV 3025 Çev. Müh. Biyokim. Prosesler 2 1
CEV 1031 Çev. Müh. Giriş 2 0
CEV 3035 Fiziksel Kimya Uyg. 2 0
İlkbahar CEV 3028 İçme Sularının Arıtılması 2 1
CEV 4018 Arıtma Tesislerinin Boyut 2 0
CEV 2036 Çev. Müh. Fiziksel Tem. İşl. 2 1
CEV 3046 Kim.Arıtma ve Uygulamaları 2 0
CEV 3048 Fiziksel Arıt.ve Uygulamaları 2 0
Bitirme Projesi 0 2
2010-2011 (Lisansüstü) Güz CEV 6301 İleri Çevre Müh. Kim. I 3 0
CEV 5249 Atıksu Arıtma Tes. Boyut. Krit. 2 2
Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 3 0
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 3 0
İlkbahar CEV 5228 A.Arıt. İyon Değ. ve Ads. Tekn. 2 2
CEV 5301 Kim. Çevresel Hareketi 3 0
CEV 6302 İleri Çevre Müh. Kim. II 3 0
Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 3 0
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 3 0